NSA 一般社団法人日本サーフィン連盟

injury prevention stretches サーフィン怪我予防のストレッチ

サーフィン怪我予防のストレッチ

動画1:パドル力を上げる
動画2:マニューバーの質を上げる
動画3:マニューバーへのスムーズな連動

動画制作:日本サーフィン連盟 アンチドーピング医科学委員会 ・強化委員会